Algemene Ledenvergadering

  

Algemene ledenvergadering vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

Na onze algemene ledenvergadering in 2020 af te hebben moeten gelasten, kon deze gelukkig dit jaar wel doorgang vinden. Tijdens de ledenvergadering hebben wij teruggeblikt op zowel 2019 als 2020. Dieptepunt in 2019 was het vanwege de weersomstandigheden niet doorgaan van Landelijke Burendag. Dit heeft ons er vorig jaar toe bewogen om Landelijke Burendag samen met het dorpshuis te gaan organiseren. Dit was ondanks de geldende coronamaatregelen in 2020 een groot succes.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we in 2020 niet alle activiteiten kunnen organiseren die leden van ons gewend zijn. Dit heeft ons doen besluiten om in 2020 geen contributie te innen. Een groot aantal leden heeft alsnog vrijwillig een bijdrage aan ons overgemaakt, dit waarderen wij enorm!

Op de algemene ledenvergadering hebben de aanwezige leden ingestemd met een wijziging van de statuten. Het is voor een niet-inwoner van Nieuw-Buinen vanaf nu mogelijk om donateur te worden van onze vereniging en hierbij dezelfde rechten en plichten te genieten als reguliere leden.

De samenstelling van ons bestuur heeft ook enkele wijzigingen ondergaan. Zo heeft Geert Mensinga na acht jaar besloten op te stoppen als algemeen bestuurslid. Wij willen Geert nogmaals bedanken voor alle inzet in al die jaren! Daarnaast heeft Harm Baas zich teruggetrokken als penningmeester en is hij opgevolgd door Eltjo Katuin. Tot slot zijn Erwin Kamphuis en Riet Masselink herkozen als respectievelijk secretaris en algemeen bestuurslid en is Freddy de Bruin toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid.

De kascontrole over 2019 en 2020 is uitgevoerd door de heren Remko Trip en Jan Bos. Zij hebben de aanwezige leden verzocht decharge te verlenen, hiervoor waren geen bezwaren. Beide heren zullen ook over 2021 de kascontrole gaan uitvoeren.

Tijdens de rondvraag is een belangrijk punt naar voren gebracht, namelijk de verwaarlozing van de groenvoorziening door de gemeente. Dit is voor onze vereniging een belangrijk agendapunt waarover wij met de gemeente in overleg willen gaan.

Als bestuur van onze vereniging willen wij alle sponsoren, vrijwilligers en leden bedanken voor hun steun en inzet in de afgelopen jaren.

0
0