AVG privacy

AVG privacy reglement vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.

1. Algemeen
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

3. Verwerkt ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ persoonsgegevens?
Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:

 1. Leden van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen dorpsbelangennieuwbuinen.nl email;info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
  IBAN; NL58RABO0132946629)
 2. Bestuursleden van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen ’ via dorpsbelangennieuwbuinen.nl
 3. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zie; www.dorpsbelangennieuwbuinen.nl Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van ‘vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen ’ zie dorpsbelangennieuwbuinen.nl
 4. Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van ‘vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen ’ zie dorpsbelangennieuwbuinen.nl
 5. Personeelsgegevens vallen onder de Arbowet
  N.V.T

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De vereniging/stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:

 1. Leden: De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de ledenadministrateur/ penningmeester van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ en staat op een beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord bekend bij de voorzitter/penningmeester en security patches worden, zodra deze beschikbaar zijn, toegepast. De computer is tevens voorzien van een adequate virusbescherming. Elke keer dat er mutaties worden gedaan, wordt ook een back-up van de gegevens gemaakt. Deze back-up wordt op een beveiligde computer bewaard en/of er wordt een back-up veiliggesteld op een USB-stick, die separaat van de computer wordt bewaard op een afgesloten plaats welke alleen bekend is bij de bestuursleden;
 2. Bestuursleden, contactpersonen, beheerder en vrijwilligers: Deze gegevens worden beheerd door de secretaris/voorzitter/penningmeester van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’. Het betreft hier een digitale administratie op een met een wachtwoord (alleen bekend bij secretaris/voorzitter/penningmeester) beveiligde computer met adequate virusbescherming;
 3. Beheerder: De beheerder beheert persoonsgegevens van medewerkers, gebruikers, leveranciers, bestuursleden en … . Deze gegevens staan op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

5. Waarvoor verwerkt ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’  deze gegevens?
De persoonsgegevens die ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Leden: Deze gegevens worden vastgelegd om de lidmaatschapsgelden te kunnen incasseren en om de ledenadministratie te kunnen beheren;
 2. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
 3. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van vrijwilligerswerk voor de Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen;
 4. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten;
 5. Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.

6. Verwerkt ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ verwerkt deze gegevens niet.

7. Hoe gaat ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging/stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

8  Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:

 1. Leden: De ledenadministratie kan alleen worden ingezien door de ledenadministrateur/penningmeester/voorzitter/secretaris van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’;
 2. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/voorzitter/penningmeester van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’;
 3. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/voorzitter/penningmeester van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’;
 4. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris/voorzitter/penningmeester van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;
 5. Beheerder: De persoonsgegevens van de beheerder(s) kan/kunnen worden ingezien door de bestuursleden/secretaris van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’.

9  Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

10. Welke regels gelden bij de verwerking van persoons-gegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

11. Kan ik zien welke gegevens ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ van mij verwerkt?
U kunt een verzoek indienen bij de voorzitter, secretaris of penningmeester van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ om deze gegevens in te zien. De voorzitter, secretaris en de penningmeester zijn bereikbaar via info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

13. Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?
Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’, via info@dorpsbelangennieuwbuinen.nl. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wijzigingen
‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van ‘Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen’ te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen via www.dorpsbelangennieuwbuinen.nl

AVG – Onze website

Bij een bezoek aan deze website worden door ons geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Wanneer u een formulier, zoals een contactformulier, verstuurd worden de ingevulde gegevens via een e-mail bericht verzonden naar de beheerder van de website. Hierbij wordt naast de ingevulde gegevens ook het Ip-adres en de datum en tijd meegegeven. Dit om ip-adressen die spam versturen te kunnen blokkeren. De gegevens worden niet in een database opgeslagen. Gegevens via formulieren en andere e-mails die u verstuurd naar de eigenaar van de website kunnen lange tijd bewaard blijven. Wanneer u wilt dat uw gegevens verwijderd worden kunt u contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke voor gegevensverwerking wanneer al uw gegevens verwijderd zullen worden.

Beveiliging:
Onze gehele website maakt gebruik van een SSL beveiliging waardoor het internetverkeer tussen u en onze website versleuteld wordt verstuurd. Hierdoor kan dit verkeer niet worden onderschept. Dit is vooral belangrijk bij formulieren waarbij u gegevens verstuurd. Deze gegevens worden dus beveiligd verzonden. Verder is de toegang tot bestanden die te maken hebben met de website en de bijbehorende gegevens beperkt tot enkele personen die deze nodig hebben om de website en informatie beschikbaar te stellen aan u als bezoeker.

Links naar andere website
Vanaf onze website zijn links geplaats naar andere websites. Wij zijn nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud en ervaringen die u heeft met websites waar wij links naartoe plaatsen en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites.

Social Media
Wij maken voor de promotie van onze website gebruik van Social Media knoppen en implementaties zoals (bijvoorbeeld) Facebook, Twitter, Google Plus, Linked In, Instagram. Deze knoppen worden getoond door kleine stukjes code afkomstig van het betreffende social media netwerk. Deze kunnen mogelijk cookies plaatsen, wij hebben daarop geen invloed. Alle social media die wij gebruiken slaan gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma waardoor zij zich verplicht persoonsgegevens passend te beveiligen. Zij kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Nieuw-Buinen 25 MEI 2018