Algemene Ledenvergadering en voorlichting energiecoach.

  

Uitnodiging:

Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

Dinsdag 4 april 2023 aanvang 19.30 uur.

M.F.A. Noorderbreedte Nieuw-Buinen.

Agenda.

1.Opening vergadering.

2.Ingekomen stukken/mededelingen.

3.Verslag vorige ledenvergadering 19 april 2022

4.Jaarverslag 2022  voorzitter.

5.Financieel verslag 2022  penningmeester.

6.Verslag en verkiezing kascommissie.   
   De heren Tinus Wolgen en Wim Deuring

7.Bestuursverkiezing.   
Aftredend voorzitter D. Smit  (herkiesbaar) Kandidaten kunnen zich tot 28 maart 2023     
aanmelden bij de voorzitter: Tel: 0627437413 of mail: voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

8.Jaarplan 2023-2024

9.Rondvraag.

10.Sluiting vergadering.

11.Presentatie Energiecoach over verduurzamen en aanvragen Subsidies.

De inflatie en de energieprijzen zijn hoog. Hierdoor staat de bestaanszekerheid van onze inwoners onder druk. Ook maatschappelijke organisaties, verenigingen en het MKB kunnen te maken krijgen met financiële moeilijkheden. De gemeente is de afgelopen periode van start gegaan met de uitvoering van een aantal maatregelen om een oplossing te bieden voor de korte termijn en de verduurzaming te versterken. De belangrijkste zijn de energietoeslag voor huishoudens, een noodfonds voor verenigingen, uitbreiding van de webwinkel meedoen, inzet van energiecoaches, fixteams voor energiebesparende maatregelen, een isolatieregeling en ondersteuning van het MKB.

Tijdens de ALV van Dorpsbelangen geeft Marcel Endendijk van de gemeente een korte toelichting en gaat in gesprek over kansen en mogelijkheden.

 Alle inwoners zijn welkom, ook niet leden,  vanaf 20.15 uur.
     Koffie en Thee gratis.

Het bestuur.

Energie coach

0
0