Algemene Ledenvergadering

  

Uitnodiging:

Algemene Ledenvergadering

Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

Dinsdag 19 April 2022 aanvang 19.30 uur.

M.F.A. Noorderbreedte Nieuw-Buinen.

 

Agenda.

1.Opening vergadering.

2.Ingekomen stukken/mededelingen.

3.Verslag vorige ledenvergadering
   14 september 2021

4.Jaarverslag 2021 voorzitter.

5.Financieel verslag 2021 penningmeester.

6.Verslag en verkiezing kascommissie.
   De heren Jan Bos en Remko Trip

7.Bestuursverkiezing. Aftredend 2022
   Jan Klooster (herkiesbaar)
   Alie Pepping (herkiesbaar)

Kandidaten kunnen zich tot 10 april 2022  aanmelden bij de voorzitter: Tel: 0627437413 of mail: voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl

8.Rondvraag.

9.Sluiting vergadering.

10.Voorlichting Lefier over overlast. (openbaar) Vanaf +/- 20.15 uur zijn ook niet leden welkom.

 

Het bestuur.

0
0