Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

  

Uitnodiging:
Algemene Ledenvergadering
Voor alle leden van
Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen.
Woensdag 14 maart 2018 aanvang 19.30 uur.
M.F.A. Noorderbreedte Nieuw-Buinen.

Agenda:

 1. Opening vergadering.
 2. Ingekomen stukken/mededelingen.
 3. Verslag vorige ledenvergadering 21 maart 2017
 4. Jaarverslag 2017 voorzitter.
 5. Financieel verslag 2017 penningmeester.
 6. Verslag en verkiezing kascommissie.
  De heren Eltjo Katuin en Max Lamberts.
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend Alie Pepping. (herkiesbaar)
  Voorstelling Jan Klooster als nieuw bestuurslid.
  Kandidaten kunnen zich tot 13 maart 2018 aanmelden bij de voorzitter:
  tel 0627437413 of mail: voorzitter@dorpsbelangennieuwbuinen.nl
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting vergadering.
 10. Pauze (ongeveer 15 min.)
 11. Jacco Pranger van historische vereniging.
  Gaat een verhaal vertellen over de historie van onze dorp.
0
0